20% nuolaida viskam su kodu "NANIDAYS20"

Registruotis

Paskyros valdymas

Všeobecná pravidla soutěží

Veškerá níže uvedená pravidla platí pro všechny soutěže obsahující pųi vyhlášení odkaz na: https://www.naninails.cz/pravidla/vseobecna-pravidla-soutezi-naninails/.

Milé milovnice manikúry, chcete s námi soutěžit? Tak čtěte!

Vše, co byste měly vědět (zkrácená pravidla, čtení zabere 1 minutu):

Soutěžní pųíspěvek nebo e-mail vždy obsahuje následující informace, kterým věnujte dostatek pozornosti:

 •         od kdy do kdy soutěž trvá
 •         co je tųeba udělat, abyste měly šanci vyhrát
 •         o co se soutěží
 •         kdy se dozvíte, jestli jste vyhrály
 •         způsob jakým vybereme výherce

Účastnit se můžete, pokud:

 •         máte občanský průkaz (je vám tedy více jak 15 let)
 •         žijete na území státu, kde soutěž poųádáme
 •         znáte pravidla, rozumíte jim  a dodržíte je

Pokud jde o výhru:

 •         Vyhrály jste? To se dozvíte nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže.
 •         Cenu můžete získat jen tehdy, pokud dodržíte veškerá pravidla a správně splníte zadání soutěže.
 •         Nepodvádějte, my na to pųijdeme, a pro vás tím pak účast v soutěži končí.
 •         Pokud vyhrajete a neodpovíte nám do 72 hodin, výhra náleží jiné účastnici.
 •         Abychom vám výhru mohli pųedat, budeme potųebovat vaše kontaktní informace. Nebojte, jsou u nás v bezpečí. Jak s nimi nakládáme, zjistíte zde.
 •         Výherkyně v soutěži poųádané prostųednictvím Instagramu musí mít veųejný profil.

 

Úplná pravidla

Obecná pravidla soutěží poųádaných společností NaniNails s.r.o.

NaniNail s.r.o., IČO – 29391920, dále jen „Organizátor“, pųíležitostně poųádá soutěže, vyhlášené prostųednictvím svého profilu u spravovaných stránek na sociální síti Facebook (https://www.facebook.com/naninailscz/; https://www.facebook.com/naninailssk/; https://www.facebook.com/naninailsro/) a prostųednictvím svého profilu na sociální síti Instagram (https://www.instagram.com/naninails_shop/) nebo prostųednictvím obchodních e-mailů zasílaných ųádně potvrzeným odběratelům.

Organizátor neručí za doručení zprávy, kterou bude zasílána informace o výhųe ani za doručení výhry samotné.

Soutěžící také bere na vědomí, že výkon a rychlost pųenosu zpráv a dat (stejně jako rychlost odpovědi Organizátora), jsou závislé na obsluhující technologii. Organizátor nemůže plně ovlivnit nenadálé události a faktory (napų. chyba ve spojení, pųerušení el. proudu aj.), které mohou zpomalit či na čas pųerušit komunikaci ve věcech soutěže a vylučuje veškerou zodpovědnost pramenící z výše uvedeného.

Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž bez náhrady zkrátit, pųerušit nebo zrušit i bez výběru výherců.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, a to písemně, na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveųejnění.

Soutěž není nijak sponzorovaná ani spravovaná sociální sítí, prostųednictvím které je poųádána (Facebook, Instagram) nebo jinými poskytovateli informačních služeb (MailChimp).

Vyhlášení soutěže

Pųíspěvek nebo e-mail vyhlašující soutěž obsahuje vždy stěžejní informace o soutěži, jako je: období, ve kterém se soutěž koná, princip soutěže, typ výhry, termín vyhlášení výherců, způsob výběru výherců.

Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba žijící na území státu, ve které Organizátor působí a soutěž poųádá (Česká republika, Slovensko nebo Rumunsko), starší 15 let věku, seznámena s veškerými stanovenými pravidly vztahující se k soutěži, s podmínkou, že pravidla dodrží a akceptuje.

Určení a vyhlášení vítěze

Vítěz splňující veškeré podmínky pro účast v soutěži bude vybrán na základě způsobu uvedeného pųi vyhlášení soutěže (viz Vyhlášení soutěže). Způsob vyhlášení soutěže bude v souladu s charakterem soutěže. Vyhlášení proběhne vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže.

Výherci bude vítězství oznámeno označením jeho profilu v komentáųi pod soutěžním pųíspěvkem (v pųípadě poųádání soutěže na Facebooku a Instagramu) s výzvou o zaslání nezbytných osobních údajů, které budou využity pro pųedání výhry.

Výherce může být o výhųe informován i pųes vyhlašovací pųíspěvek, kde bude označen, pųes soukromou zprávu nebo pųes e-mail (pokud to bude v souladu s typem soutěže).

V pųípadě, že nebude výherce na výzvu Organizátora reagovat během 72 hodin od chvíle prvního kontaktu, Organizátor má právo pųíslušným způsobem vybrat jiného výherce, který splňuje veškerá soutěžní pravidla, pųípadně (napų. pokud nebude žádný další kandidát vhodný na výhru), může výhra propadnout ve prospěch Organizátora. Původní výherce tímto ztrácí právo výhru jakkoli vymáhat.

Výherce v soutěži poųádané prostųednictvím Instagramu musí mít veųejný profil.

V pųípadě náhodné generace vítěze (napų. výběr jednoho z komentáųů pod soutěžním pųíspěvkem na Facebooku) využívá Organizátor web pro náhodnou generaci komentáųů https://commentpicker.com/.

Vyloučení ze soutěže

Zaměstnanci Organizátora soutěže, osoby jim blízké, stejně jako ostatní právnické i fyzické osoby podílející se na organizaci soutěže, jejich zaměstnanci a blízcí, jsou ze soutěže vyloučeni. V pųípadě účasti v soutěži nemají na výhru nárok.

Organizátor si vyhrazuje právo vyųadit ze soutěže jakéhokoli soutěžícího bez udání důvodu a nezávisle na stupni průběhu soutěže, u kterého má vážné podezųení na nekalé nebo podvodné jednání (napų. manipulaci s výsledky či hlasy, prezentaci prací či fotografií, které nebudou doložitelně originálem soutěžícího, podvojné anebo podvodné profily, aj.), na jednání v rozporu s Obecnými pravidly soutěže nebo pųi jednání v rozporu s pravidly sociální sítě Facebook či Instagram. V tomto pųípadě nemá vyloučený žádné právo na výhru, jakékoli odškodnění či náhradu.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.

Výhry v soutěži

Veškeré výhry do soutěže zajišťuje Organizátor. Pųevzetím výhry pųebírá výherce plnou odpovědnost za pųípadné škody nebo újmy, které mohou využíváním výhry vzniknout jemu nebo tųetím osobám. Organizátor není odpovědný za jakoukoliv újmu způsobenou nezodpovědným užíváním ceny.

V pųípadě nespokojeností s jakostí výhry má soutěžící možnost produkt reklamovat na základě Reklamačního ųádu, podle kterého se následně ųídí i výsledek (tedy uznání nebo neuznání) reklamace.

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit určenou výhru cenou obdobného typu, pakliže nebude - z jakéhokoli důvodu - mít původní cenu k dispozici. Soutěžící v tomto ani jiném pųípadě nemá nárok na požadování vyplacení finanční hodnoty odpovídající ceně výhry.

Ochrana osobních údajů a nakládání s osobními informacemi

Výherce v soutěži dává Organizátorovi povolení zpracovat jím poskytnuté osobní údaje (nejčastěji jméno, pųíjmení, pųezdívka, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) pro potųeby kontaktu soutěžícího a pųedání výhry.

Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor může bezplatně užít jména, pųezdívky a obsahu soutěžního pųíspěvku (nejčastěji text, fotografie) pro své marketingové a propagační účely.

Soutěžící také souhlasí s tím, že jím poskytnutá e-mailová adresa může být Organizátorem zaųazena do databáze kontaktů pro zasílání komerčních sdělení, ze které se lze kdykoliv odhlásit.

Více o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, zjistíte zde.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 9. 2018.

Prekės įdėtos į prekių krepšelį

Gal pravers

 • NANI dovanų dëţutë

  NANI dovanų dëţutë

  0,79 €
  Į krepšelį
 • NANI dildë Premium, 150/180, keturkampë – zebras

  NANI dildë Premium, 150/180, keturkampë – zebras

  0,99 €
  Į krepšelį
 • NANI Cleaner, lipnaus sluoksnio valiklis, 100 ml

  NANI Cleaner, lipnaus sluoksnio valiklis, 100 ml

  1,79 €
  Į krepšelį
 • NANI Primer Bonder 11 ml

  NANI Primer Bonder 11 ml

  3,99 €
  Į krepšelį
 • NANI maitinamasis aliejukas, 10 ml – Simply Pure

  NANI maitinamasis aliejukas, 10 ml – Simply Pure

  3,99 €
  Į krepšelį
 • arrow car cart clock hat letters menu kocka_7 kocka_11 kocka_3 nani3 kocka_6 kocka_8 kocka_5 nani5 kocka_2 kocka_10 kocka_vanoce_10 kocka_2 kocka_1 kocka_12 kocka_4 person search star